Denumire proiect: Coridoare Ecologice pentru habitate şi specii în România

Acronimul proiectului: COREHABSlogo-corehabs

Proiectul este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Contract nr. 6326/14.09.2015 şi se derulează în cadrul Programului RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, Apel pentru propuneri de proiecte nr. 2: “Creşterea capacităţii pentru gestionarea şi monitorizarea culoarelor ecologice”.

Proiectul propus se află localizat la nivelul întregului teritoriu al României şi  include  atât interiorul ariilor protejate cât şi teritoriul din afara acestora.

Proiectul îşi propune identificarea, analizarea şi promovarea coridoarelor ecologice la nivel naţional. Pentru aceasta proiectul va realiza dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor ecologice, identificarea zonelor critice şi formarea de specialişti pentru o mai bună gestionare şi monitorizare a acestora.

Prin identificarea coridoarelor ecologice se preconizează generarea unui interes crescut al beneficiilor multiple pe care acestea (zone naturale, semi-naturale) le pot aduce pentru populaţia umană (ex. reducerea conflictelor cu fauna) dar mai ales pentru diferitele populaţii ale speciilor autohtone de floră şi faună.

Proiectul COREHABS va furniza mecanisme eficiente de identificare, evaluare, monitoring şi management a elementelor de legătură (coridoare, zone de pasaj etc.) permiţând dezvoltarea unei reţele coerente de arii protejate.  Proiectul va propune şi dezvoltarea unei tipologii a coridoarelor ecologice, precum şi o  ierahizare a acestora. Proiectul COREHABS  va furniza metodologia necesară identificării coridoarelor de orice tipologie şi nivel. Proiectul se va baza pe o metodologie transdisciplinară, utilizând în acest fel cunoştinţele teoretice şi practice din diferite discipline ca biologie, ecologie, hidrologie, geo-morfologie, silvicultură, ştiinţe sociale şi economice, în identificarea, cartarea, evaluarea, elaborarea activităţilor de management şi a indiciilor de monitoring.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de metodologii necesare  stabilirii coridoarelor ecologice la nivel naţional, regional şi local prin identificarea zonelor critice din România în vederea creării cadrului ştiinţific, tehnic şi administrativ ce condiţionează definirea eficientă a unui sistem de coridoare ecologice şi monitorizarea pe termen lung a acestuia.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice la nivel naţional, regional şi local prin utilizarea tehnicilor moderne de analiză spaţială;
2. Identificarea coridoarelor ecologice la nivel naţional şi dezvoltarea de principii şi măsuri pentru monitorizarea şi gestionarea coridoarelor ecologice pentru a fi incluse în politicile naţionale pentru conservarea naturii, amenajarea teritoriului ca şi în domeniile colaterale (agricultură, protecţia resurselor de apă);
3. Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg în vederea informării factorilor interesaţi asupra rolului şi funcţionalităţii coridoarelor ecologice;
4. Formarea de specialişti pentru identificarea coridoarelor ecologice, monitorizarea şi gestionarea acestora în România.